නිෂ්පාදන

වයර් ලණු මාර්ගෝපදේශය

  • nylon rope guide designed for 10 tons crane

    දොඹකර දොඹකර 10 ක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති නයිලෝන් කඹ මාර්ගෝපදේශය

    දොඹකරයේ කොටසක් වන යුරෝපීය කරවිල වල නයිලෝන් මාර්ගෝපදේශය යොදන අතර, වැඩ කරන පරිසරයට වඩාත් සුදුසු වන පරිදි නයිලෝන් මාර්ගෝපදේශය රීල් මත සවි කර ඇති අතර, එමඟින් අධික ඇඳුම් වලින් කම්බි කඹය ආරක්ෂා කිරීමට, සේවා කාලය දීර්, කිරීමට, කම්බි කඹය අතර iction ර්ෂණය අඩු කිරීමට සහ වානේ කොටස්. යුරෝපීය කරවිල වලින් 90% ක්ම දැන් නයිලෝන් මාර්ගෝපදේශය එහි ආපසු හැරවිය නොහැකි වාසි සඳහා අනුගත කරයි.