නිෂ්පාදන

නයිලෝන් කුළුණ දොඹකර කඹය

  • hot selling Nylon pulley wheel

    උණුසුම් විකුණුම් නයිලෝන් ස්පන්දන රෝදය

    කුළුණු දොඹකරවල කොටස් ලෙස නයිලෝන් ස්පන්දන විවිධ එසවුම් උපකරණවල බහුලව භාවිතා කර ඇති අතර පැරණි ලෝහ ස්පන්දන ක්‍රමයෙන් ඒවායේ අද්විතීය වාසි සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි. වානේ ප්ලාස්ටික් වෙනුවට ආදේශ කිරීම සඳහා නයිලෝන් ස්පන්දනයට ස්වයං ලිහිසි කිරීමේ කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකිය