නිෂ්පාදන

නයිලෝන් රෝලර්

  • nylon roller in stock

    නයිලෝන් රෝලර් තොගයේ

    නයිලෝන් රෝලර් ද බහුලව භාවිතා වේ. වානේ කේබල් ඇති ඕනෑම තැනක ස්පන්දන භාවිතා වේ. සුපුරුදු ස්පන්දන වාත්තු යකඩ, වාත්තු වානේ සහ වෙනත් ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇත. ලෝහ ස්පන්දන කේබලය වෙහෙසට පත් වන අතර එය මිල අධික කේබලයේ ජීවිතයට බරපතල ලෙස බලපානු ඇති අතර උපකරණවල ආරක්ෂිත භාවිතයට තර්ජනය කරයි. ස්පන්දන නිෂ්පාදනය සඳහා වාත්තු නයිලෝන් ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම හරියටම ලෝහ ස්පන්දනවල බරපතල අඩුපාඩුකම් සපුරාලීම සඳහා වන අතර එය සංවර්ධනය කර අදාළ වේ