නිෂ්පාදන

සෝපානයේ නයිලෝන් පුල්ලී

  • nylon pulley designed for elevator

    සෝපානය සඳහා නිර්මාණය කර ඇති නයිලෝන් ස්පන්දනය

    නයිලෝන් විදුලි සෝපානය දශක ගණනාවක් තිස්සේ විදුලි සෝපාන උපකරණවල ස්වයං ලිහිසි කිරීම, සැහැල්ලු බර සහ කම්බි කඹය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා භාවිතා කර ඇත. සෝපාන ස්පන්දනයෙන් 80% කට වඩා නයිලෝන් ද්‍රව්‍ය යොදන අතර සමස්ත උපකරණවල වැඩි සේවා කාලයක් ලබා ගත හැකිය. පරිසරයට සිදුවන දූෂණය සඳහා වානේ කර්මාන්තය කෙරෙහි රජය වඩාත් දැඩි පාලනයක් ලෙස, නයිලෝන් ස්පන්දන සෝපාන උපකරණවල වඩාත් පුළුල් ලෙස භාවිතා කරනු ඇත.